Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Góra Tabor” wzrastała we wspólnocie „Emanuel” w Magdalence. Pierwszy raz spotkała się w Raszynie w Dzień Matki Bożej Dobrej Rady 26.04.2007 r.

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: klik 

Nasi opiekunowie to :

2007-2008 ks. Prałat Maciej Cholewa
2009-2010 ks. Maciej Ziembicki
2011-2012 ks. Leszek Pliszka
2012-2013 ks. Paweł Nawłoka
2013-2016 ks. Józef Siwiński                                                                                                                                          2016-2017 ks. Kazimierz Fiećko                                                                                                                              2017-2021 ks. Michał Jarmuszewski                                                                                                                       2021-2023 ks. Mateusz Giszczak

2023 – obecnie ks. Jacek Robak

Wspólnota spotyka się na modlitwie w każdy wtorek o godz. 19:15 w domu parafialnym.

Odnowa w duchu Świętym to jeden z „ruchów”, czyli sposobów działania w Kościele, prowadzących do ożywienia osobistej relacji i więzi z Panem Bogiem i do pogłębienia wiary. Ludzie spotykający się w grupach na modlitwie doświadczają otwarcia się na dary Ducha Świętego, złożone w nich w sakramencie Chrztu i Bierzmowania . Ponieważ są one w Odnowie dość powszechne- nazywamy Odnowę w Duchu Świętym również Odnową charyzmatyczną.

W 1963r. na Soborze Watykańskim II odbyła się dyskusja teologiczna na temat charyzmatów i ich ożywienia w obecnym czasie. Owocem tej dyskusji stał się zapis w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, o tym że: Duch święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi ale również udzielając wiernym szczególnych szeroko rozpowszechnionych łask (czyli charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy kościoła.

W 1974r. w maju odbyła się w Belgii w Malines konferencja teologiczna dotycząca Odnowy w Duchu Świętym. Słynni teologowie – pod przewodnictwem ks . kardynała Leona Josepha Suenensa badając zjawisko Odnowy pod względem teologicznym sformułowali w ogromnym skrócie i uproszczeniu niektóre wnioski:

To co wydaje się nowe i zaskakujące nie jest obce tradycji katolickiej, wręcz przeciwnie, stanowi istotny element życia chrześcijańskiego, mający potwierdzenie w Słowie Bożym i doświadczenia życia wspólnot chrześcijańskich począwszy od pierwszych wieków ( listy Św. Pawła i Dzieje Apostolskie).

Odnowa charyzmatyczna jest w Kościele Katolickim nie tylko powrotem do źródeł lecz także praktycznym potwierdzeniem i realizacją nauczania Soboru Watykańskiego II.

Odnowa przynosi od samych początków odkrycie osobistej więzi z Panem Jezusem, Panem i Zbawcą oraz z Duchem Świętym, który dokonuje głębokiego przeobrażenia, przekształca życie w wielu jego aspektach, objawia się przez chęć służenia i dawania świadectwa.

Odnowa charyzmatyczna jest kontynuacją działania Ducha Świętego przez całą historię Kościoła. Wcześniejsze formy Odnowy to miedz innymi: słowa proroków i apostołów, męczenników Kościoła i zakładanie kolejnych średniowiecznych zakonów, świadectwa życia mistyków i świętych, ćwiczenia duchowe Św. Ignacego, praktyka misji parafialnych itp.

Charyzmaty, które są dość powszechnym zjawiskiem w Odnowie są dane bardziej do służenia kościołowi światu niż ku doskonaleniu jednostki.

„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak jak chce.” (1 Kor. 12, 8 -11)
„On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami ,innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami aby przysposobili świętych do wykonywania posługi, dla budowania Ciała Chrystusowego.” (Ef. 4, 11-12)

Do Odnowy trafiają ludzie, którzy w którymś momencie życia zrozumieli, że nie wystarcza im chrześcijaństwo formalne, otrzymane w tradycji rodzinnej. Z łaski Ducha Świętego modlitwa i uczestniczenie w Sakramentach, czytanie Pisma Świętego stają się potrzebą serca i żywym spotkaniem z Panem Bogiem.

Wielu ludzi, mimo ogromnych zmartwień i problemów zyskuje spokój i radość wewnętrzną i nowe siły do trwania w trudach codziennego życia. Krajowym Duszpasterzem Odnowy jest ks. bp Bronisław Dembowski. W Polsce powołano Krajowy Zespół Koordynatorów na czele, którego stoi obecnie ks. Wojciech Nowacki. W zespole tym pracuje Komisja Teologiczna, której obecnie przewodniczy ks. dr Mirosław Cholewa – dogmatyk, znany nam ks. Proboszcz z Magdalenki. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce kościoła.

Loading